Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w waszą przyszłość

ue-loga

Łódź, 18 lutego 2011 r.

WAMATEX P.P.H.U. Andrzej Wieczorek
Ul. Zgierska 32,
95-070 Aleksandrów Łódzki

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na rynki zagraniczne dla firmy Wamatex PPHU Andrzej Wieczorek Nr wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.06.01.00-10-071/10

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:

 1. Informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;
 2. opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
 3. opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
 4. opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
 5. opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
 6. analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;
 7. opis celów i strategii eksportowej;
 8. rekomendację rozwoju działalności eksportowej;
 9. wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Rozporządzenia;
 10. szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;
 11. wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach.

Na opracowanym Planie Rozwoju Eksportu powinna być zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006)

Złożona oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę i adres oferenta,
 2. datę sporządzenia,
 3. termin ważności oferty,
 4. informację na temat zakresu przedmiotowego opracowania,
 5. maksymalny czas realizacji opracowania Planu Rozwoju Eksportu,
 6. cenę całkowitą netto i brutto wykonania usługi,
 7. informację na temat maksymalnego terminu płatności,
 8. informację na temat ilości wykonanych PRE wraz z informacją o Zlecających z danymi kontaktowymi,
 9. informację na temat ilości wykonanych wniosków do działania POIG w ramach I i/ lub II etapu,
 10. informację na temat doświadczenia w świadczeniu usług doradczych,
 11. informację na temat posiadanych referencji.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta i/lub być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta, według zasad reprezentacji.

Oferta powinna być ważna minimum do: 31.03.2011 r.
Oferta powinna być przesłana pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby firmy wskazanej na pierwszej stronie.
Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.

Termin składania ofert upływa w dniu: 27.02.2011 r.
Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
W trakcie trwania konkursu ofert nie będą udzielane żadne informacje, które mogłyby mieć wpływ na treść składanych ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

Lp. Nazwa Sposób oceny Maksymalna ilość punktów
1 Maksymalny termin realizacji zlecenia
 • do 30 dni – 10 pkt.
 • 31-50 dni – 5 pkt.
 • pow. 51 dni – 0 pkt.
10
2 Cena całkowita za usługę
 • do 12.500 zł netto – 10 pkt.
 • pow. 12.500 zł netto – 0 pkt.
10
3 Maksymalny termin płatności za usługę
 • pow. 14 dni od dnia zdania PRE, nie później niż w ciągu 7 dni od zatwierdzenia PRE przez RIF (zgodnie z umową o dofinansowanie) – 10 pkt.
 • 6-10 dni od dnia zdania PRE, nie później niż w ciągu 7 dni od zatwierdzenia PRE przez RIF (zgodnie z umową o dofinansowanie) – 5 pkt.
 • do 5 dni od dnia zdania PRE, nie później niż w ciągu 7 dni od zatwierdzenia PRE przez RIF (zgodnie z umową o dofinansowanie) – 0 pkt.
10
4 Doświadczenie w zakresie sporządzania PRE  Oferent zrealizował dotychczas 10 lub więcej projektów, polegających na opracowaniu PRE – 10 pkt.

 • Oferent zrealizował dotychczas 5-9 projektów, polegających na opracowaniu PRE – 5 pkt.
 • Oferent zrealizował dotychczas mniej niż 5 projektów, polegających na opracowaniu PRE – 0 pkt.
10
5 Doświadczenie w zakresie sporządzania wniosków do działania 6.1 POIG
 • Oferent zrealizował dotychczas 10 lub więcej projektów, polegających na opracowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach działania 6.1 POIG – I i/lub II etap – 10 pkt.
 • Oferent zrealizował dotychczas 5-9 projektów, polegających na opracowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach działania 6.1 POIG – I i/lub II etap – 5 pkt.
 • Oferent zrealizował dotychczas 4 lub mniej projektów, polegających na opracowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach działania 6.1 POIG – I i/lub II etap – 0 pkt.
10
6 Doświadczenie w świadczeniu usług doradczych
 • Ilość klientów, dla których wykonano usługę doradczą na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wynosi pow. 10 klientów – 10 pkt.
 • Ilość klientów, dla których wykonano usługę doradczą na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wynosi 5-9 klientów – 5 pkt.
 • Ilość klientów, dla których wykonano usługę doradczą na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wynosi 4 i mniej klientów – 0 pkt.
10
7 Posiadane referencje
 • Oferent przedkłada 5 lub więcej pisemnych referencji w zakresie projektów, polegających na opracowaniu PRE – 10 pkt.
 • Oferent przedkłada 4 pisemnych referencji w zakresie projektów, polegających na opracowaniu PRE – 5 pkt.
 • Oferent nie przedkłada lub przedkłada mniej niż 4 pisemnych referencji w zakresie projektów, polegających na opracowaniu PRE – 0 pkt.
10
Razem 70

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje termin złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie wyżej na liście).