Dotacje

Projekt pn. „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowej strategii biznesowej”, zwanego dalej „Projektem”, określonego we wniosku o dofinansowanie Projektu nr RPLD.02.02.01-10-0147/19 w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy – Internacjonalizacja przedsiębiorstwa

Czytaj dalej