„Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość”

Realizujemy projekt współfinansowany przez:
Unię Europejską w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją osi priorytetowej III

„Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Działanie: III.2 Podnoszenie Innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Tytuł projektu:

„Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w procesie barwienia tkanin i dzianin”

P.P.H.U. Iwona Wieczorek
ul. Zgierska 32
95-070 Aleksandrów Łódzki

nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-055/12-00, z dnia 29 kwietnia 2015 r.