„Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość”

Zrealizowaliśmy projekt współfinansowany przez:
Unię Europejską w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją osi priorytetowej III

„Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Działanie: III.2 Podnoszenie Innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Tytuł projektu:

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PPHU WAMATEX poprzez wdrożenie unikatowej

technologii laminowania tkanin.

PPHU WAMATEX
ul. Zgierska 32
95-070 Aleksandrów Łódzki

nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-062/09-00, z dnia 12 maja 2010 r.