ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/ UG-PMT/1049/7N/2019-KOR

WAMATEX KOREA zapytanie ofertowe nr 4 wzornictwo

PAIH_Logo

Aleksandrów Łódzki dnia 15.01.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/ UG-PMT/1049/7N/2019-KOR

 1. Dane Zamawiającego

PPHU WAMATEX Andrzej Wieczorek

Ul. Zgierska 32

95-070 Aleksandrów Łódzki

NIP 7250002618

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza w zakresie wzornictwa oraz dostosowania etykiet produktowych do wymagań rynku koreańskiego

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu nr umowy UG-PMT/1049/7N/2019-KORw ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy doradztwa w zakresie wzornictwa opakowań w tym:

 1. Dostosowanie etykiet produktowych do wymagań rynku koreańskiego
 2. Stworzenie projektu graficznego 3 opakowań produktowych w formie etykiety dla tekstronicznych produktów tekstylnych zgodnych z wymaganiami rynku koreańskiego
 3. Przygotowanie materiałów źródłowych dotyczących znakowania produktów tekstylnych oraz medycznych na rynku koreańskim

Szacunkowa liczba godzin doradztwa w ramach przedmiotu zamówienia to 100 godzin.

 1. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)

W celu uniknięcia konfliktu interesów o zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

−     uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

−     posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

−     pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

−     pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży oświadczenie o braku występowania ww. powiązań, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego (Oświadczenia Wykonawcy/Oferenta). Oferty Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzucone.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazane warunki jeżeli złoży oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego (Oświadczenia Wykonawcy/Oferenta). Oferty Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzucone.

 1. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert.

Kryterium Waga
Cena netto za usługę doradztwa (C) 100 pkt.

 1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

1)      Cena netto za usługę doradztwa(C)

Wykonawca oferujący najniższą cenę netto za usługę doradztwa otrzyma 100 punktów, natomiast pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru:

C = (Cmin / Co) x 100 pkt., gdzie

C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena netto za usługę doradztwa

Cmin – najniższa cena netto za usługę doradztwaspośród wszystkich prawidłowych ofert złożonych w postępowaniu

Co – Cena netto za usługę doradztwa w aktualnie badanej ofercie

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta to 100 punktów. Oferta, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów w oparciu o ww. kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

 1. Termin realizacji

Planowany termin realizacji usługi: do 30.03.2021 r. (przez co rozumie się zakończenie usługi, potwierdzone podpisanym przez Zamawiającego oraz Wykonawcę protokołem odbioru, bez uwag). Zamawiający zastrzega prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz harmonogramu realizacji zamówienia w uzgodnieniu z wybranym wykonawcą. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

 1. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego , godziny otwarcia biura: 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku) lub elektronicznej, jako plik pdf zawierający skan podpisanej oferty, wysłanej na adres e-mail: milosz@wamatex.pldo końca dnia 15.02.2021 r.

 1. Sposób złożenia oferty

Oferty należy składać na specjalnie przygotowanym Formularzu oferty cenowej stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy.

 1. Kontakt w sprawie Zapytania ofertowego

Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Miłosz Zuchora , mail: milosz@wamatex.pl

 

 1. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:

-        w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

-        w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie a także zaistnienia innych okoliczności, które nie powstały z winy Wykonawcy.

-        w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku uzyskania zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu od Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (tj. w formie aneksu).

 1. Dodatkowe postanowienia

a)      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

b)      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

c)      Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.

d)     Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.

e)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

f)       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Załączniki do Zapytania ofertowego:

 1. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY CENOWEJ
 2. Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIA WYKONAWCY/OFERENTA

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 04/ UG-PMT/1049/7N/2019-KOR

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Wykonawca:                                                                 Zamawiający:

                        PPHU WAMATEX Andrzej Wieczorek

Ul. Zgierska 32

95-070 Aleksandrów Łódzki

NIP 7250002618

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 15.01.2021r. niniejszym składamy ofertę na:

Wykonanie usługi doradczej w zakresie wzornictwa oraz dostosowania etykiet produktowych do wymagań rynku koreańskiego

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu PMT nr umowy UG-PMT/1049/7N/2019-KOR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Tabela 1.

Przedmiot zamówienia

Cena netto za usługę doradztwa

(w PLN)

Cena brutto za usługę doradztwa (w PLN)

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza w zakresie wzornictwa oraz dostosowania etykiet produktowych do wymagań rynku koreańskiego

 

 

                     PLN                      PLN

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 04/ UG-PMT/1049/7N/2019-KOR

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY/OFERENTA

 

Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:

1)      Wykonawca zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w Zapytaniu ofertowym nr 04/ UG-PMT/1049/7N/2019-KOR oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.

2)      Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3)      Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4)      Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

………………………………………                                                      ………………………………………

     Miejscowość, dnia                                                             (pieczęć i podpis Wykonawcy)

Oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym:

Przystępując do udziału w postępowaniu oświadczamy, że nie występują czynniki mogące prowadzić do konfliktu interesów w ramach postępowania o udzielenia zamówienia, którego dotyczy niniejsza oferta. Oświadczam/y, że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

−     uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

−     posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

−     pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

−     pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………                                                      ………………………………………

     Miejscowość, dnia                                                             (pieczęć i podpis Wykonawcy)

Dodatkowe oświadczenia:

 1. Wykonawca oświadcza, że cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 2. Wykonawca oświadcza, że termin ważności oferty wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca wyznacza ………………………………..

………………………………………                                                      ………………………………………

     Miejscowość, dnia                                                             (pieczęć i podpis Wykonawcy)