Naprawa powierzchni dachu hali biurowo-produkcyjnej

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający

P.P.H.U. WAMATEX Andrzej Wieczorek

ul. Zgierska 32

95-070 Aleksandrów Łódzki

Adres strony www.wamatex.pl
NIP 725-000-26-18
REGON 470042483
Sposób (tryb) udzielenia zamówienia:

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający nie jest zobowiązany zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2007r. nr 223 poz. 1655 z zm) do stosowania przedmiotowej ustawy. Postępowanie prowadzi zgodnie z Art. 70¹-705 k.c. oraz Zasad Udzielania Zamówień do Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego  na lata 2007-2013

Tytuł projektu: Przetarg na remont (uszczelnienie) dachu hali.
Opis przedmiotu i miejsce zamówienia:

Przedmiot zamówienia:

Naprawa powierzchni dachu hali biurowo-produkcyjnej.

Uszczelnienie oraz przegląd istniejącego pokrycia dachowego. :

1. Przedmiotem zamówienia objęty jest remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi tj.: przegląd/wymiana pokrycia z papy ułożonej na powierzchni 2155 m2(wg. Wymiaru całkowitego A*B), wymiana zużytych w całości łat i dodanie kontr łat oraz folii paro przepuszczalnej, która zabezpieczy elementy konstrukcji dachowej, uszczelnienie okien dachowych oraz bezpośredniego styku papy z framugą okna, sprawdzenie oraz naprawa instalacji odgromowej, przegląd/wymiana obróbki blacharskiej i opierzeń a także przegląd/wymiana rynien i rur spustowych.

Miejsce zamówienia:

Aleksandrów Łódzki , ul. ul. Zgierska 32

Kryteria oceny ofert

i ich znaczenie

Cena : 100 pkt
Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi według wzoru:

Obliczenie punktów w kryterium cena nastąpi według wzoru:

C = (Cmin / Cb) x 100 %, gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert

Cb – cena badanej oferty

Opis sposobu obliczania ceny

 

Opis sposobu przygotowania ofert

Informacje szczegółowe w ogłoszeniu umieszczonym w siedzibie firmy:

ul. Zgierska 32 , 95-070 Aleksandrów Łódzki oraz

 

na stronie internetowej:

www.wamatex.pl

Termin wykonania zamówienia 30.09.2016
Miejsce i termin składania ofert

1) Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie firmy w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Zgierska 32, godziny pracy poniedziałek-piątek : 8.00-16.00 w terminie 10 dni roboczych od dnia następnego po dacie publikacji ogłoszenia tj. do 08.07.2016

2) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

3) Oferty złożone po dacie określonej w pkt.1 pozostawia się bez otwarcia i uznaje się za odrzucone. Oferta taka zostanie zwrócona do Wykonawcy bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie firmy w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Zgierska 32, 1 dzień po dacie określonej w pkt.1. 11.07.2016
Wadium Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
Osoba do kontaktu z oferentami :

Andrzej Wieczorek

42 640 50 48 andrzej@wamatex.pl

 

Magdalena Słoniewska

42 640 50 48 magda@wamatex.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania, a także zmiany ogłoszenia oraz warunków przetargu.

 

Treść przetargu do pobrania w *.pdf: tutaj