ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01.2017

Aleksandrów Łódzki, dnia 13-06-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01.2017 NA:

Okrągłe Maszyny Dziewiarskie oraz

Oprogramowanie do projektowania wzorów.

 

 1. Dane Zamawiającego:

P.P.H.U. WAMATEX Andrzej Wieczorek

95-070 Aleksandrów Łódzki

ul. Zgierska 32

NIP 725-000-26-18

Regon 470042483

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności.

Zamówienie w ramach projektu pt.

„Wprowadzenie na rynek innowacyjnego tekstronicznego pokrowca na materace przez firmę

 

P.P.H.U. WAMATEX Andrzej Wieczorek ”.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Fabrycznie nowa Okrągła maszyna dziewiarska, dwułożyskowa żakardowa szydełkarka cylindryczna (5 szt.)

wraz z uruchomieniem następujących parametrach minimalnych:

- dwułożyskowe żakardowe szydełkarki cylindryczne,

- elektroniczna selekcja igieł na cylindrze z układem selekcji 4 kolorów przędz na każdy obszar pracy maszyny (tj. na 100 obszarów pracy),

- średnica dwułożyskowych żakardowych szydełkarek cylindrycznych – 38 cali,

- 140 podawaczy magazynkowych,

- dołączane dedykowane oprogramowanie do sterowania z poziomu stacji roboczej,

- wymagana możliwość połączenia w sieci IT,

- działanie maszyn w systemie praca-przeplot-nabieranie,

- system oczyszczania urządzenia sprężonym powietrzem w systemie interwałów czasowych,

- dobór oprzyrządowania do elementów oczko twórczych dla wybranej gamy opcji żakardu,

- dobór aparatów odbierających do rodzaju dzianiny,

- ramy natykowe pneumatyczne,

- elektroniczne podawacze przędzy

Oprogramowanie do projektowania wzorów (1 szt.)

wraz z uruchomieniem następujących parametrach minimalnych:

- współpraca z dwułożyskową żakardową szydełkarką cylindryczną o śr. 38 cali,

- kompatybilność z architekturą i infrastrukturą IT dedykowaną wdrażanej technologii – w szczególności w zakresie współpracy z infrastrukturą IT zakupioną w ramach kosztów kwalifikowanych projektu,

 

Termin i miejsce realizacji zamówienia: 31.07.2018r., Aleksandrów Łódzki 95-070 ul. Piotrkowska 10/12

Warunki płatności:

 • zaliczka: 10% wartości brutto urządzenia,
 • płatność częściowa – po informacji, że maszyna jest gotowa do wysyłki: 80% wartości brutto urządzenia,
 • płatność końcowa – po zamontowaniu i podpisaniu protokołu odbioru: 10% wartości brutto urządzenia.

 

Określenie przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42714000-4 Maszyny dziewiarskie.

Określenie przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 48941000-6 Pakiety oprogramowania do projektowania wzorów.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:
  1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający następujące warunki:

a)     posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 1. Ocena spełnienia w/w warunków zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć:
Wymagane dokumenty i dowody
1 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
  1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
  3. Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. IV.2 zapytania.
  4. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 60 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W ofercie należy podać termin jej ważności.
  5. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.
 1. Miejsce i termin składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy składać osobiście bądź listownie na adres Zamawiającego:

Aleksandrów Łódzki 95-070 ul. Zgierska 32

lub mailowo na adres: Andrzej@wamatex.pl i/lub Milosz@wamatex.pl
w terminie do 13.07.2017r. tj. Czwartek do godz. 23:59.

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Nazwa kryterium Waga Sposób przyznawania punktów
Cena oferty netto 70 pkt Ocena na podstawie formularza ofertowego          cena oferowana minimalna nettoC = ———————————————-  x 70pkt          cena badanej oferty netto
Okres gwarancji 20 pkt Przy czym punkty będą przyznawane w następujący sposób:

 • gwarancja do 12 miesięcy – 0 pkt
 • gwarancja od 13 do 35 miesięcy – 10 pkt
 • gwarancja 36 miesięcy i powyżej – 20 pkt
Czas reakcji serwisu w siedzibie zamawiającego 10 pkt Przy czym punkty będą przyznawane w następujący sposób:

 • czas reakcji do 24 godzin – 10 pkt
 • czas reakcji od 25 do 48 godzin – 5 pkt
 • czas reakcji   49 godzin i powyżej – 0 pkt

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Minimalny wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy od daty bezusterkowego protokołu odbioru.

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

 1. Informacja na temat zakresu wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z  Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i  przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)     uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)    posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)     pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Warunki zmian umowy
  1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadkach:

a)     zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

b)    gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.07.2017r. tj. czwartek. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 1. Pozostałe informacje:
  1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:

Andrzej Wieczorek Andrzej@wamatex.pl i/lub Miłosz Zuchora Milosz@wamatex.pl

 1. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
 2. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 3. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z oferentami, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 7. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

 

 Zapytanie ofertowe nr. 1.2017_Okrągłe Maszyny Dziewiarskie oraz Oprogramowanie do projektowania wzorów

 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr Nazwa załącznika:
1 Formularz ofertowy – do pobrania Załącznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy.